رنسانس

ولی کاش ...

اومدنش تو زندگیم باعث شد از یه سری مسائل کوتاه بیام و مثل قبل تو گارد نباشم ولی مشت محکمی که خورد تو ملاجم حواسمو آورد سر جاش

دوست دارم برگردم به اون ادم سابق ؟ نه ابدا من هیچ وقت نمیخوام تو رو و تجربه تو رو از زندگیم حذف کنم

ولی کاش تو وضعیت دیگه ای همو میدیدیم

مثل اینکه ولی کاش های من تمومی نداره  ....

به تاریخ 97/07/07

در وصف حالم باید بگم شبیه بکسوری هستم که اش و لاش ، خونین و مالین  و خاک و خلی افتاده گوشه رینگ و نعره های مردم واسه هیجانِ بیشتر تو گوشش زنگ میزنه

حقیقتا همون قدر منگم و کتک خورده

هی امید به فردای بهتر ، در صورتی که فردای بهتر از راه میرسه و اونم یه مشت میزنه زیر چشمم و میره

بعضی از ادمها هم هستن که میان اون گوشه کنارای درگیری و حرصشونو خیلی حقیرانه سر کسی که داره با یه نفر دیگه میجنگه خالی میکنن به این ادما میگن بی شرفِ دون مایه

+ : دارم میرم واسه جنگ با فردایِ بهترِ دیروز

قهوه

کسی نبود بگه قهوه ات سرد شد ، قهوه ام سرد شد ...

۱ ۲ ۳ . . . ۱۶ ۱۷ ۱۸
مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است
Designed By Erfan Powered by Bayan