رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

عزیزم ، یعنی این موقع شب به خودت زحمت دادی اومدی که چه خبر خوش مهمی رو بهم بدی ؟

+: تازه بارونم نم نم داره میاد


  • مریم y.