رُنسانس

رُنسانس

مریم در زبان عِبری به معنای ''دریای تلخی '' '' دریای غم '' '' سرکِشی'' آمده است

من تا هستم و جون دارم و نفس میکشم و وجود دارم در آرزوی عشق و آرامشم حتی اگه تظاهر کنم از همه سنگترم از همه ظالم ترم

+: میدونی ؟ من دنبال پناهم و تو پناه من نیستی خطا از من نیست تو اونچه که باید باشی نیستی لعنتی زجرم میدی  • مریم y.